Harkon munkavédelem
főoldal
+36 20 9659 780  |  e-mail
MUNKAVÉDELEM
kockázatkezelés - szabályozás - tanácsadás

mi a munkavédelem

   
mi a munkavédelem 2

 

Mi is a munkavédelem

A törvény szerint: szervezett munkavégzést szabályozó biztonsági és egészség­vé­delmi kö­ve­tel­mé­nyek, illet­ve szer­ve­zé­si, in­téz­mé­nyi e­lő­í­rá­sok rend­sze­re, va­la­mint e­zek vég­re­haj­tá­sa...

Szerintünk: a helyesen felfogott munkavédelem egy emberi és gazdasági érdekeket egyesítő szemléletmód, ami a jól működő vállal­kozás számára nem külső kényszer, hanem belső igény kell, hogy legyen. Olyan átte­kint­he­tő, rendezett viszonyokat teremt ugyanis, ahol a munkavállaló biztonságban érez­heti magát, a munkaadó nyugodt lehet, a munkafolyamatok olajozottabban, stabilabban működ­hetnek. Az így fel­sza­ba­duló értékes energiák pedig jelentősen megnövelhetik a vállalkozás ha­té­kony­ságát. A munka­védelem, ha jól alkalmazzák nem csak emberi kötelesség, tör­vényi kötelezettség, hanem gazdasági érdek is.

Melyek a főbb, munkabiztonság­i szakembert igénylő kötelezettségek

kockázatértékelés Az alkalmazottak számtól függetlenül, valamennyi munkakörről, gépről, tech­no­ló­giáról és veszélyes anyag­ról kockázatértékelés­t kell készíttetni.
munkabiztonsági szakember Minden al­kal­ma­zottat munkavédelmi oktatás­ban kell részesíteni.
munkabiztonsági szakember Vezélyes tevékenységek esetében (pl. faipar, építőipar...) 9 munkavállaló felett, 49 főt meghaladó alkalmazotti létszám esetén pe­dig minden tevékenységi körben kötelező munkabiztonság­i szakembert al­kal­maz­ni.
szabályzat Az egyéni védőeszköz­öket, a mentési terv­et, az orvosi vizsgálatok rendjét sza­bály­zat­ban kell rögzíteni, mely munkabiztonság­i szaktevékenység.
üzembe helyezés A gépeket, technológiákat veszélyességi osztályokba kell sorolni és ennek meg­fe­le­lően kell elvégezni az üzembe helyezés­t ill. időszakos felülvizsgálat­okat.
munkabaleset Minden munkáltató számára kötelező a munabalesetek kivizsgálása, bejelntése és nyilvántartása.